ความปลอดภัย

บริษัท ซีแองเจิล จำกัด ได้ดำเนินกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักของกฏหมายความปลอดภัยและกฏหมายแรงงานเช่น การอบรมหัวข้อด้านความปลอดภัย่างๆ การจัดดั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ การแต่งตั้ง จป ในระดับต่างๆ และการขึ้นทะเบียนต่างด้าว  เป็นต้นและ ข้อกำหนดของลูกค้า ( บริษัท LCB1 ) ซึ่งประกอบไปด้วย

  •   การจัดการคุณภาพ ( ISO9001 )
  •   กาจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO14001 )
  •   การจัดการชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ( OHSAS18001 )
  •   การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับท่าเรือ ( PSHEMS )

Copyright © 2016 www.seaangelstevedore.com
All rights reserved.

TOP